Pakalpojuma lietošanas noteikumi

1. Vispārējie jautājumi

1.1. Ar šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) ir noteikta Transportlīdzekļu tirdzniecības reģistra informatīvā sistēma (turpmāk – TRIS), kas izveidots pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.876 “Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi” 5.1  punktu, lietošanas kārtība, kā arī TRIS lietotāja tiesības, pienākumi, atbildība un citi noteikumi.

1.2.  TRIS uztur un administrē VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ. Nr. 40003345734, juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079 (turpmāk – CSDD).

1.3. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras lieto TRIS. Katram TRIS lietotājam ir pienākums regulāri pārskatīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām.

1.4. Piekrītot Noteikumiem, lietotājs uzņemas saistības tos ievērot, jebkādā veidā lietojot TRIS. Personai, kas nepiekrīt Noteikumu nosacījumiem, nav tiesības lietot TRIS.

1.5. TRIS lietotājiem sniedz iespēju publicēt un pārskatīt informāciju par tirdzniecībā piedāvātajiem transportlīdzekļiem (turpmāk – Publikācija) un lietot citus portālā esošos pakalpojumus saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību. TRIS lietotājs ir persona, kas ir publicējis vai vēlas pārskatīt Publikācijas vai jebkādā citādā veidā izmanto TRIS (turpmāk – Lietotājs).

1.6. TRIS tiek publicēta informācija par Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, izmantojot speciālu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecībai paredzētu programmnodrošinājumu tiešsaistes režīmā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru.

1.7. CSDD sniedz tikai tehniskos resursus informācijas publicēšanai TRIS un nav nevienas personas pārstāvis vai aģents, ieinteresētā puse vai starpnieks.

1.8. CSDD ir tiesības vienpusēji mainīt TRIS esošos pakalpojumus un jebkurus Noteikumu nosacījumus. Ja, nomainot, koriģējot vai papildinot Noteikumus, Lietotājs tālāk lietos interneta portālu, tiks uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis arī Noteikumu izmaiņām, ja tādas būs veiktas.

 

2. Prasības Informācijas saturam un ievietošanai TRIS

2.1. Publicējot informāciju, Lietotājs uzņemas visu atbildību par tajā esošā satura atbilstību Noteikumu nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ar Publikācijā iesniegtajiem datiem Lietotājs apstiprina un garantē iesniegtās informācijas īstumu, pareizumu un pilnīgumu.

2.2. Lietotājam ir aizliegts:

2.2.1. Publikācijā (speciāli paredzētos laukumos, foto u.tml.) norādīt citus objektus vai pakalpojumus, nekā ir norādīts pamatinformācijā, kā arī iesniegt kļūdainu informāciju par objekta īpašībām;

2.2.2. Publikācijā norādīt citu cenu, nekā tā ir norādīta pamatinformācijā vai cenu, kas neatbilst reālai tirgus vērtībai. Objekta cenai Publikācijā ir jābūt norādītai ar nodokļiem. Publikācijas, kas pārkāpj šo aizliegumu var tikt bloķēti;

2.2.3. Publikācijā un citā TRIS vidē iesniegt informāciju, kas pārkāpj vai var pārkāpt Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemamajām ētikas un morāles normām vai neatbilst šo Noteikumu prasībām.

2.3. Fotogrāfijās ir jābūt attēlotam piedāvātajam objektam. Ir aizliegts piedāvāto objektu fotogrāfiju vietā publicēt grafiskus attēlus/ burtus/ ciparus/ personas vai fotogrāfiju kombinācijas ar grafiskiem attēliem/ burtiem/ cipariem.

2.4. Aizliegts lietot TRIS portālu nelikumīgiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informācijas iesniegšanu, publicēšanu, sūtīšanu un (vai) glabāšanu TRIS portāla saturā:

2.4.1. kas pārkāptu jebkādas intelektuālās īpašumtiesības (autora, preces zīmes, dizaina utt.);

2.4.2. kas pārkāptu, būtu apmelojošs, diskriminējošs, pārkāptu jebkuras personas tiesības uz attēla, vārda, privātuma (adreses, personas kods utt.), goda un cieņas, daļēju reputāciju vai citu tiesisko brīvību;

2.4.3. kas celtu draudus portāla vai tās datu bāzes drošībai (programmas vai dokumenti ar vīrusiem utt.);

2.4.4. kuru lieto ar mērķi, lai veiktu noziedzīgu darbību (krāpšana un tml.).

 

3. Noteikumu pārkāpšanas sekas

3.1. Publicējot informāciju, Lietotājam ir jāievēro šie Noteikumi. Atkarībā no pārkāpuma veida, CSDD ir tiesības Publikācijas, kas neatbilst Noteikumu vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, rediģēt vai bloķēt, kā arī uzsākt informācijas sistēmas kontroles un notikumu izmeklēšanas pasākumus.

3.2. Par sankcijām, kas noteiktas par Noteikumu pārkāpumiem, Lietotājs tiek informēts reģistrācijas laikā uz tā norādīto e-pastu. Šajā punktā norādītās CSDD tiesības neatbrīvo Lietotāju no atbildības par iesniegtās informācijas atbilstību īstenībai vai normatīvajiem aktiem.

3.3. CSDD ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem ierobežot vai liegt pieeju portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepieciešamības gadījumā paskaidrojot iemeslus.

 

4. Atbildība

4.1. CSDD atbild tikai par TRIS publicēšanas tehnisko pusi, ja Publikācija atbilst visām Noteikumu prasībām, un šī portāla datu bāzes tehnisko uzturēšanu.

4.2. CSDD neatbild par Publikācijā iesniegtās informācijas atbilstību patiesībai un tā saturu. CSDD neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam vai trešajai personai par Publikācijas saturu un (vai) to publicēšanu TRIS, kā arī par jebkāda veida zaudējumiem, kas Lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar TRIS un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

4.3. CSDD ir atbildīgs par atbilstošu pieslēgšanās lietotājvārdu un paroles lietošanu. CSDD neatbild par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies tādēļ, ka trešās personas izmanto šo informāciju.

4.4. Lietotājam ir aizliegts:

4.4.1. izmantot jebkurus līdzekļus vai veikt darbības, kas varētu apdraudēt TRIS;

4.4.2. izmantot TRIS nolūkiem, kas nav saistīti ar transportlīdzekļu meklēšanu, informācijas publicēšanu vai to dzēšanu no TRIS datu bāzes;

4.4.3. bez CSDD rakstiskas piekrišanas pārpublicēt TRIS esošo informāciju;

4.4.4. ar savām darbībām pārslogot TRIS.

 

5. Personas datu drošība

5.1. Personas dati ir administrējami ar mērķi sniegt pakalpojumus Lietotājiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Lietotāja dati tāpat ir administrējami to reģistrācijas un Publikāciju datu bāzes administrēšanas interneta portāla sistēmas mērķiem.

5.3. Lietotājs apstiprina, ka tā interneta portālā iesniegtie personas dati ir precīzi, pilnīgi un pareizi.

5.4. No Lietotāja saņemtos personas datus CSDD izmanto un uzglabā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai jebkura cita šā līguma darbības laikā spēkā esošā datu aizsardzības regulējuma prasībām.

5.5. Lietotājs piekrīt, ka tam reģistrējoties un pieslēdzoties sistēmai, CSDD veic automātisku auditācijas pierakstu veidošanu par Lietotāja veiktajām darbībām TRIS.

 

6. Intelektuālās īpašumtiesības

6.1. CSDD ir visu TRIS satura tiesību īpašnieks un tam ir izņēmuma tiesības uz tā lietošanu. Visi preču un pakalpojuma zīmoli, dizains, nosaukumi, logotipi un tml., kas iesniedzami TRIS ir CSDD īpašums un CSDD ir tiesības tos lietot.

6.2. Jebkāds trešās personas darbība ar TRIS saturu, dizaina apstrādāšanu, kopēšanu un (vai) savādāka lietošana bez rakstiskas CSDD atļaujas un (vai) neievērojot Noteikumus, ir autora un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms pēc Latvijas Republikas likuma. Šis ierobežojums nav attiecināms uz Lietotājiem viņu publicēto Sludinājumu gadījumā.

6.3. Lietotājs piekrīt, ka CSDD ir tiesības lietot Publikācijās iekļauto kontaktinformāciju un  fotogrāfijas uzņēmuma reklāmas mērķiem. Lietotājs piekrīt, ka tā Publikācija un cits Lietotāja publicētais saturs, ieskaitot jebkādas intelektuālās īpašumtiesības, kļūst par interneta portāla datu bāzes daļu, un CSDD un tā pilnvarotās personas glabā un likumā noteiktajā kārtībā lieto šo informāciju neierobežotā laikā, izņemot, ja šajos Noteikumos ir norādīts savādāk. Ne CSDD, ne kādai citai trešajai pusei, kas lieto Publikācijas un (vai) citu Lietotāja publicēto informāciju, nebūs pienākums maksāt Lietotāja autora vai citādu atlīdzinājumu par tāda satura lietošanu.

 

7. Noslēguma jautājums

7.1. Interneta portāla darbība veicama vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jebkāds strīds, kas izcēlies TRIS darbības dēļ vai ir saistīts ar to būs risināmi sarunu ceļā, ja neizdotos vienoties – Latvijas Republikas tiesā.

Apraksts par pakalpojumu

Šajā sadaļā var meklēt informāciju par Latvijā reģistrētajās transportlīdzekļu tirdzniecības vietās šobrīd tirdzniecībā esošajiem transportlīdzekļiem un to tehniskajiem datiem, atlasot informāciju pēc viena vai vairākiem parametriem. Transportlīdzeklis tiek iekļauts tirdzniecībā piedāvāto transportlīdzekļu sarakstā vienu stundu pēc tā pieņemšanas tirdzniecībā.

Transportlīdzekļu tehniskie dati tiek attēloti atbilstoši Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošajiem.

Tirdzniecībā esošo transportlīdzekļu fotoattēli ir pieejami, ja tirdzniecības uzņēmums, kurš pārdod konkrēto transportlīdzekli, tos ir pievienojis.

Ja saņemot pakalpojumu radušies sarežģījumi un nepieciešama tehniska palīdzība, lūdzu, norādiet zemāk minēto informāciju un CSDD speciālisti Jums sniegs atbalstu, nosūtot ziņu uz Jūsu norādīto e-pastu (ja būs atzīmēts “- vēlos saņemt atbildi uz norādīto e-pastu”). Tāpat gaidīsim atsauksmes un ieteikumus u.tml., lai pilnveidotu pakalpojumus un to sniegšanas procesus.